माहितीचा अधिकार

नागरिकांची सनद

अनुकंपा तत्वावर गट-क नियुक्तीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची तात्पुरती सूची

अनुकंपा तत्वावर गट-ड नियुक्तीस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची तात्पुरती सूची

पदभरती प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची मूळ प्रमाणपत्रांची अंतिम तपासणी दिनांक २९/०६/२०१७ व ३०/०६/२०१७

पदभरती २०१४ मधील शिल्प निदेशक पदाबाबत सूचना

पदभरती २०१४ शिल्प निदेशक वगळून उर्वरित पदाबाबत

पदभरती - नवीन पात्र उमेदवारांची मूळ कागदपत्र पडताळणी दि.२५.०९.२०१७

*  पदभरती - प्रतीक्षा यादी -गणित,चित्रकला निदेशक, भांडार अधीक्षक  मूळ कागदपत्र पडताळणी दि.२१ .१२.२०१७

* पदभरती-प्रतीक्षा  यादी- सहाय्यक भांडारपाल/ भांडार लिपिक मूळ कागदपत्र पडताळणी दि.१५.०१.२०१८  स. १०.०० वाजता 

* पदभरती-प्रतीक्षा  यादी- कनिष्ठ लिपिक मूळ कागदपत्र पडताळणी दि.२९.०१.२०१८ व ३०.०१.२०१८  स. १०.०० वाजता 

   जेष्ठता सुची - माहे डिसेंबर २०१७ अखेर

* पदभरती - प्रतीक्षा यादी -गणित,चित्रकला निदेशक, सहाय्यक भांडारपाल कनिष्ठ लिपिक मूळ कागदपत्र पडताळणी दि.17.07.2018  स. १०.०० वाजता